Kreyòl ayisyen (Haitian Creole)

Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole)

Tanpri rele nou nan 1-888-875-5790 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang. Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Aksè nan Sèvis nan Lang Ou: Fòm pou Fè Plent.

You have a right to free interpretation from NYSIF, but you may choose to waive that right with the understanding that you can change your mind at any time. If you choose to waive your right to free interpretation, we ask you to complete this waiver. Thank you.

Return to Top