Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole)

Kreyòl ayisyen (Haitian-Creole)

Aksè nan Sèvis nan Lang Ou

Tanpri rele nou nan 1-888-875-5790 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang. Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon konvnab oswa si nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou an pou ban nou remak ou.

Aksè nan Sèvis nan Lang Ou: Fòm pou Fè Plent.

You have a right to free interpretation from NYSIF, but you may choose to waive that right with the understanding that you can change your mind at any time. If you choose to waive your right to free interpretation, we ask you to complete this waiver. Thank you.

Aranjman Rezonab nan Pwogram ak Sèvis Leta - Enfòmasyon pou Pran Kontak

Reprezantan Ajans lan pou Aranjman Rezonab [Designee for Reasonable Accommodations (DRA)] ak Kowòdonatè Lwa Anfavè Ameriken Andikape (Disabilities Act Coordinator) (Kowòdonatè ADA) idantifye anba la a. Moun sa a ap kapab ba ou enfòmasyon ak fòm pou mande aranjman rezonab epitou pou fè doleyans pou refi yo ba ou pou demann aranjman.

DRA ak ADA Koòdonatè a ak enfòmasyon kontak: Damaris Torres (dtorres@nysif.com); (212) 312-9923

Si w ap sèvi avèk yon òdinatè biwo oswa yon laptòp epi ou ta renmen tradui tèks yon sit entènèt nan yon lòt lang, tanpri ale nan paramèt navigatè w la.

Return to Top